E SERBEST MESLEK MAKBUZU

TÜRKKEP e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM); kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip olan elektronik belgedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, serbest meslek erbabı olup hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarda, vekil, danışman, müşavir, denetçi, arabulucu, aracı, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanların, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenledikleri serbest meslek makbuzlarının elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla getirilmiştir.

TÜRKKEP e-Serbest Meslek Makbuzu Avantajları
İşlemleri dijital ortama taşıyan e-Serbest Meslek Makbuzu sayesinde basım ve arşiv gibi masraflar ortadan kalkar.
Dijital ortamda gerçekleştiren e-Serbest Meslek Makbuz, kağıt tüketimini ortadan kaldırır çevreyi korur.
Eski serbest meslek makbuzlarınıza, e-Serbest Meslek Makbuz ile tek tıkla hızlı ve rahatça ulaşabilirsiniz.
Elektronik ortama taşınan veriler, e-Serbest Meslek Makbuz çözümünde kaybolmaz.
e-Serbest Meslek Kullanım Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?
Serbest meslek makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” yayınlandı. Taslakda, yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Tebliğ taslağında mükelleflerden gerekli şartları yerine getirdiği değerlendirilenler e-Serbest meslek makbuzu düzenleyecektir.

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:

Mükellefler e-Serbest meslek makbuzu uygulamasından;

Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
e-Serbest meslek makbuzu uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.
Mükellefler, 1 ve 2 maddelerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil
olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan ilgili klavuzlara uygun olarak e-serbest meslek makbuzu Uygulamasına ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-Serbest meslek makbuzu uygulamasına 3. maddede belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

e-Serbest meslek makbuzu Kullanma Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İzin

e-Serbest meslek makbuzu uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık (GİB) sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvurular; Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu Tebliğde ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygunlığu değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve test süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-serbest meslek makbuzu Uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına ilişkin olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilir.

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları
başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-Serbest meslek makbuzu Uygulaması kapsamında GİB Portal ya da özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-serbest meslek makbuzu uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 1/7/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

1/1/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

TÜRKKEP e-Serbest meslek makbuzu hizmetlerini, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu kılınan altyapı yeterliliği ve standartların üstünde ek standartlar ve kalite sertifikalarına göre verebilmek için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Altyapımızdan aldığımız bu güç ile müşterilerimize özel entegrasyon hizmetleri tamamında katma değerli çözümler sunmaya devam edeceğiz. #TÜRKKEP #eDönüşüm #KayıtlıElektronikPosta #eSMM #Meslek #Makbuz #eİmza #eDefter #HayatınızıKolaylaştırır.

e serbest meslek makbuzu zorunluluğu ertelendi

e serbest meslek makbuzu gib

e serbest meslek makbuzu zorunluluğu 2019

e serbest meslek makbuzu başvurusu

e serbest meslek makbuzu geçiş tarihi

e serbest meslek makbuzu başvuru gib

e serbest meslek makbuzu luca

e serbest meslek makbuzu ne zaman zorunlu olacak